Jedyny taki Polonez w Polsce!

Regulamin

1 Wprowadzenie.

1.1 Prawo do odstąpienia od umowy i zakres obowiązywania

1.1.1 Wprowadzenie

Platforma Autorola.pl jest prowadzona przez Autorola sp. z o.o., przy czym rola spółki Autorola sp. z o.o. polega wyłącznie na udostępnianiu kupującym i sprzedającym platformy Autorola.pl do handlu samochodami. Autorola sp. z o.o. nigdy nie jest stroną umowy sprzedaży, w tym kupującym ani sprzedawcą.

1.1.2 Prawo do odstąpienia od umowy.

W sytuacji gdy sprzedający jest przedsiębiorcą w rozumieniu art. 43(1) Kodeksu cywilnego, a nabywca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) Kodeksu cywilnego, nabywcy będącemu konsumentem przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z godnie z art. 2 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.).
Odstąpienie może nastąpić bez podania przyczyn, poprzez złożenie stosownego oświadczenia na piśmie w terminie dziesięciu dni od dnia zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem na adres: Autorola Sp. z o.o., ul. Postępu 15C, 02-767 Warszawa.

1.1.3 Skutki odstąpienia od umowy.

W razie skutecznego odstąpienia od umowy umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie czternastu dni. Jeżeli konsument dokonał jakichkolwiek przedpłat, należą się od nich odsetki ustawowe od daty dokonania przedpłaty.

1.1.4 Zakres zobowiązywania.

Autorola sp. z o.o. oferuje internetową platformę handlową do handlu samochodami. Poniższe warunki dotyczą korzystania z aplikacji internetowych Autorola sp. z o.o.

Stronami umowy mogą być wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne, o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz osoby prawne.

Platforma Autorola.pl podlega prawu polskiemu.

Wszelkie spory powstałe w związku z działaniem platformy Autorola.pl, będą rozstrzygane przez Sąd właściwy względem siedziby Autorola sp. z o.o.

W sytuacji gdy którekolwiek z postanowienie niniejszego Regulaminu okaże się czy też stanie się z jakiegokolwiek powodu nieważne, nie wpłynie to na ważność pozostałych postanowień Regulaminu, z kolei nieważne postanowienie zostaje zastąpione takim, które w sensie ekonomicznym najbardziej odpowiada pozbawionemu skuteczności prawnej postanowieniu. To samo dotyczy ewentualnych luk w przepisach prawnych.

1.2 Kategorie korzystania i prawo do korzystania z platformy Autorola.pl

1.2.1 Warunkiem zakupu lub sprzedaży za pośrednictwem Autorola.pl jest uprzednie dokonanie rejestracji.

Użytkownicy nie mogą rejestrować się pod kilkoma nazwami równocześnie oraz działać posługując się nieprawdziwą, w tym sfałszowaną tożsamością.

Nie ma wymogu rejestracji i korzystania z aplikacji internetowych, w tym z platformy Autorola.pl. Jeżeli - w szczególności w skutek błędu programu, awarii serwera lub innych nieprzewidywalnych okoliczności - dostęp do aplikacji internetowych spółki Autorola Sp. z o.o. będzie tymczasowo niemożliwy, bądź nastąpi ewentualna utrata danych lub konieczność ich usunięcia, żadna z osób korzystających z platformy Autorola.pl, w szczególności sprzedawcy ani kupujący, nie są uprawnione do dochodzenia roszczeń wobec spółki Autorola sp. z o.o..

Autorola sp. z o.o. nie składa żadnych zapewnień dotyczących dostępności oraz/lub jakości.

Również nie są czynione zapewnienia, że poszczególni użytkownicy są tymi, za których się podają.

Autorola sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany aplikacji internetowych w każdej chwili, bez podania przyczyn oraz do zablokowania lub usunięcia użytkowników oraz/lub ofert.

1.3 Wystawianie pojazdów.

1.3.1 Wiek pojazdów
Wszyscy użytkownicy posiadający konto, mogą wystawiać pojazdy rejestrowane po raz pierwszy, nie wcześniej niż w roku 1990. Pojazdy nie zarejestrowane muszą być wyprodukowane w tym przedziale czasowym.

1.3.2 Opis

Oferent musi umieścić swoją ofertę w odpowiedniej kategorii oraz poprawnie i kompletnie opisać ją za pomocą słów i zdjęć.
Musi uwzględnić przy tym wszystkie istotne dla podjęcia decyzji o zakupie cechy i właściwości, a także wady obniżające wartość oferowanego towaru, zgodnie z prawdą i rzeczywistym stanem faktycznym.

Ponadto musi wyczerpująco poinformować użytkowników o stanie własności oferowanego pojazdu, swoim upoważnieniu do dysponowania nim oraz szczegółach dotyczących płatności i dostawy.

Przedsiębiorcy oferujący pojazdy konsumentom są zobowiązani do pouczenia ich o ustawowym prawie do odstąpieniu od umowy oraz do udzielenia im informacji, do których zobowiązują przepisy prawne, w szczególności Kodeks cywilny, ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. z 2000r. nr 22 poz. 271 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 nr141 poz. 1176 z pózn. zm.).

Opis oraz użyte do tego celu zdjęcia nie mogą naruszać praw osób trzecich i muszą dotyczyć wyłącznie oferty (zdjęcia oryginalne).

Opisy, rysunki i zdjęcia nie mogą zawierać reklamy innego towaru, niż oferowany, w szczególności w postaci linków do własnej strony internetowej, numerów telefonu itd.

1.3.3 Różnica w opisie

W sytuacji gdy usterki oferowanego pojazdu opisane przez sprzedającego są z punktu widzenia nabywcy większe, aniżeli podano, spółka Autorola Sp. z o.o. może zaangażować rzeczoznawcę, którego decyzja będzie wiążąca dla stron umowy. Koszty z tego tytułu ponosi osoba, która spowodowała stwierdzoną rozbieżność. W przypadku braku rozbieżności koszty pokrywa nabywca. Nie uwzględnia się opisów błędów do wartości nie przekraczającej równowartości 200,00 EUR.

1.4 Postanowienia dotyczące odpowiedzialności

1.4.1 Autorola sp. z o.o. wyraźnie oświadcza, że jedynie oddaje do dyspozycji sprzedających i kupujących miejsce do zawierania transakcji handlowych. Umowy kupna-sprzedaży zawierane są wyłącznie pomiędzy sprzedającym a kupującym. Podobnie wszelkie formalności związane z umową również dokonywane są wyłącznie pomiędzy sprzedającym a kupującym.

Autorola sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za aktualność ofert, ich poprawność, kompletność, bezpieczeństwo oraz zgodność z prawem, ponieważ za wszelkie treści odpowiadają osoby korzystające z platformy, będące stronami umowy.

Autorola sp. z o.o. nie odpowiada za jakiekolwiek działania osób trzecich. Odpowiedzialność Autorola sp. z o.o. jest ograniczona do szkód powstałych z wyłącznej winy umyślnej Autorola sp. z o.o., przy czym nawet w tym wypadku Autorola sp. o.o. nie odpowiada za szkody w zakresie utraconych korzyści (tzw. lucrum cessans).
Podobnie spółka Autorola sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za usterki techniczne oraz błędy programu.

Na stronach internetowych Autorola sp. z o.o. mogą się znajdować linki do innych stron w Internecie. Autorola Sp. z o.o. nie ma wpływu na szatę graficzną oraz treści zawarte na stronach, do których prowadzą linki. Autorola Sp. z o.o. nie odpowiada za aktualność udostępnionych informacji, ich poprawność, kompletność lub jakość i wyraźnie dystansuje się od wszystkich treści zawartych na takich stronach. Niniejsze oświadczenie dotyczy wszystkich linków do innych stron znajdujących się na stronach firmy Autorola Sp. z o.o. oraz treści stron, do których linki te prowadzą.

1.5 Zawarcie umowy, zasady licytowania, termin wiążący.

1.5.1 Wystawiając pojazd na stronach internetowych Autorola sp. z o.o. sprzedający składa wiążącą ofertę sprzedaży temu licytującemu, który na koniec terminu składania ofert zaproponował najwyższą cenę. Sprzedający wyraźnie deklaruje zgodę na sprzedaż wystawianego przez siebie pojazdu, w przypadku braku wyższych ofert, temu licytującemu, który złożył ofertę odpowiadającą cenie minimalnej.

W przypadku złożenia takiej samej oferty przez dwóch licytujących za najwyższą ofertę uważa się tę, którą złożono wcześniej.

Każda złożona oferta wiąże licytującego. Złożonych ofert nie można zmniejszać lub anulować.

Wszystkie złożone oferty są przez spółkę Autorola sp. z o.o. rejestrowane i zapisywanie.

Wątpliwości dotyczące ofert są rozstrzygane wiążąco dla stron umowy przez Autorola sp. z o.o.

Z upływem ustalonego przez Autorola sp. z o.o. czasu składania ofert, o ile nie uzgodniono inaczej, wraz z końcem aukcji upływa okres związania zgłoszeniem, a pomiędzy sprzedającym a osobą, która złożyła najwyższą ofertę, dochodzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży zgodnej z prawem polskim.

Obie strony umowy są zobowiązane do zrealizowania transakcji. Sprzedający zobowiązuje się przekazać pojazd w opisanym stanie osobie, która złożyła najwyższą ofertę. Obowiązkiem osoby, która zaoferowała najwyższą cenę jest odbiór towaru i zapłata za niego. Te same zasady obowiązują w przypadku zawarcia umowy za pośrednictwem centrum obsługi klienta Autorola sp. z o.o. lub na skutek innego rodzaju pośrednictwa ze strony Autorola sp. z o.o.

Sprzedaż pojazdu za pośrednictwem Autorola.pl zobowiązuje nabywcę i sprzedającego do wydrukowania umowy bezpośrednio ze strony Autorola.pl i użycia jej. Dokument zawarcia transakcji jest wysyłany również e-mailem lub faksem. Wysłany przez firmę Autorola sp. z o.o. dokument zawarcia transakcji/umowę należy poddać kontroli poprawności.

1.5.2 Podstawowe zasady aukcji on-line

Dopóki pojazd jest oferowany na aukcji on-line, użytkownik może oferować licytującym, którzy złożyli swoje oferty na ten artykuł, pojazdy podobnego rodzaju i jakości tylko w formie oferty wystawionej na stronach internetowych Autorola sp. z o.o., a nie inną drogą, np. za pośrednictwem poczty elektronicznej (odbieranie licytujących). Dotyczy to także okresu po terminie składania ofert.

Użytkownikom nie wolno wpływać na przebieg aukcji on-line, w szczególności poprzez składanie ofert przy użyciu innego konta użytkownika lub przez celowe włączenie osoby trzeciej. W szczególności zabrania się składania ofert na wystawione przez siebie towary w czasie trwania licytacji.

Ten sam pojazd nie może być oferowany na aukcjach on-line odbywających się równolegle. Zasada ta nie obowiązuje w przypadku, gdy użytkownik może wystawić kilka pojazdów tego samego rodzaju i jakości.

Zabrania się składania ofert za pomocą zautomatyzowanych systemów przetwarzania danych (np. tzw. sniperów).

1.5.3 Przebieg aukcji

Początkiem, zakończeniem oraz przebiegiem aukcji kieruje Autorola sp. z o.o., która to również zastrzega sobie prawo do odwołania lub zmiany zaplanowanych aukcji. Autorola sp. z o.o. w każdej chwili ma prawo bez uzasadnienia anulować aukcje, bez możliwości wysuwania roszczeń prawnych ze strony użytkowników. Anulowanie może mieć miejsce zarówno przed aukcją, jak i podczas jej trwania. Przeprowadzone już aukcje nie mogą być anulowane.

1.6 Aukcja rozszerzona

1.6.1 Pojazdy nie sprzedane na normalnej (bieżącej) aukcji, będą sprzedawane przez Autorola sp. z o.o. na tzw. aukcjach rozszerzonych. Rozszerzona aukcja stanowi zestawienie pojazdów, które nie zostały jeszcze sprzedane za pośrednictwem Autorola.pl.

Wszyscy użytkownicy są uprawnieni do licytowania na aukcji rozszerzonej, przy czym również w odniesieniu do tych aukcji odnoszą się wszystkie postanowienia Regulaminu. W szczególności oferty składane przez kupujących są wiążące.

Pojazdy są prezentowane na rozszerzonej aukcji tak długo, jak Autorola sp. z o.o. uzna to za celowe lub jak długo życzy sobie tego sprzedający.

Do zawarcia umowy kupna-sprzedaży, w przeciwieństwie do zwykłej aukcji, dochodzi wówczas, gdy sprzedający przyjmie ofertę. Jeżeli usługa Autorola sp. z o.o. nie doprowadzi do zawarcia umowy kupna-sprzedaży pomiędzy nabywcą a sprzedającym w wyniku rozszerzonej aukcji lub w jakikolwiek inny sposób, znajdują zastosowanie stosowne postanowienia Regulaminu.


2 Miejsce odbioru samochodu i prawo nabywcy do sprawdzenia stanu pojazdu.

2.1 Miejscowość

2.1.1 Miejscem odbioru pojazdu przez nabywcę jest, o ile nie uzgodniono inaczej, adres sprzedawcy.
Podczas wystawiania pojazdu sprzedający ma możliwość zaoferowania, iż odbiór pojazdu nastąpi w innym miejscu niż jego adres. Miejscem tym może być adres nabywcy lub inna ustalona miejscowość lub powiat.

Bez względu na to, czy sprzedający wybierze tę możliwość, nabywca zawsze może domagać się odbioru pod adresem sprzedającego, o ile preferuje takie rozwiązanie.

2.2 Czas

2.2.1 Odbiór pojazdu musi nastąpić najpóźniej w ciągu 5 dni roboczych po zawarciu umowy. Sprzedający jest zobowiązany umożliwić nabywcy odbiór pojazdu w określonym terminie, w godzinach od 9.00-17.00. Jeżeli strony nie mogą uzgodnić godziny, jest ona wyznaczana przez nabywcę w określonym powyżej przedziale czasowym, z co najmniej z 24-godzinnym wyprzedzeniem.

2.3 Jazda próbna

2.3.1 Przed zapłatą nabywcy przysługuje prawo do sprawdzenia, czy pojazd odpowiada opisowi sprzedającego oraz do krótkiej jazdy próbnej. Sprzedający ponosi ryzyko ewentualnych szkód, do których może dojść podczas jazdy próbnej, a nabywca jest zobowiązany do odszkodowania, jeżeli jego działania są rozmyślnie lub wynikają z poważnego zaniedbania. Sprzedający musi się upewnić, że osoba wykonująca jazdę próbną posiada ważne prawo jazdy.

2.4 Wady

2.4.1 Jeżeli nabywca stwierdzi, że między stanem faktycznym pojazdu, a jego opisem sporządzonym przez sprzedawcę ma miejsce znaczna różnica (ponad równowartość 200,00 EUR), to nabywca ma prawo do odpowiedniego upustu albo też do odstąpienia od transakcji. Spółka Autorola sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zaangażowania rzeczoznawcy (patrz punkt 1.3.3). Również w takim wypadku., pozostaje obowiązek uiszczenia stosownej opłaty wobec Autorola sp. z o.o.

2.5 Dane pojazdu

2.5.1 Przed dokonaniem zapłaty kupujący ma prawo przekonać się, że numer podwozia pojazdu i odpowiednie oznaczenie zgadza się z kartą pojazdu.

Nabywca wraz z pojazdem musi otrzymać oryginalną kartę pojazdu/dowód rejestracyjny II, dowód rejestracyjny/dowód rejestracyjny I, zaświadczenie dotyczące przeglądu głównego oraz analizy składu spalin.

3 Zapłata za pojazd

3.1 Zapłata

3.1.1 Kwota zakupu, o ile osobne postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, musi być uiszczona przez nabywcę w chwili odbioru pojazdu, w zamian za przekazanie pojazdu, oryginalnego dowodu rejestracyjnego i ewentualnych innych dokumentów, które należą do pojazdu.
Nabywca musi dokonać zapłaty gotówką lub potwierdzonym czekiem bankowym. Jeżeli jedna ze stron umowy o to prosi, druga strona jest zobowiązana do potwierdzenia odbioru usługi świadczonej przez partnera umowy.

4 Przeniesienie ryzyka

4.1 Przeniesienie ryzyka

4.1.1 Z chwilą przekazania pojazdu ryzyko związane z ceną/usługą przechodzi ze sprzedającego na nabywcę lub jego pełnomocnika.
Jeżeli po dokonaniu oględzin i jeździe próbnej nabywca nie zgłosił zastrzeżeń dotyczących pojazdu, to nie może on później powoływać się na takie wady, które on sam lub dysponująca odpowiednią wiedzą fachową osoba trzecia powinna zauważyć podczas oględzin lub jazdy próbnej.

4.2 Zobowiązania sprzedającego

4.2.1 Sprzedający odpowiada za przygotowanie pojazdu do odbioru, w szczególności za prawidłowość wszystkich danych dotyczących pojazdu, za ich zgodność z prawdą i kompletność oraz za to że pojazd nie posiada wad.

Sprzedający odpowiada za to, że jest prawomocnym właścicielem pojazdu, że na pojeździe nie ciążą żadne prawa osób trzecich (zastrzeżenie własności, postępowanie egzekucyjne, prawo pierwokupu, zakaz sprzedaży lub inne prawa), które ograniczają lub uniemożliwiają swobodną i wolną od obciążeń sprzedaż pojazdu.

Zasada ta nie obowiązuje, jeżeli sprzedający poinformował o tym w opisie pojazdu i ustalił z nabywcą, że ten w chwili zawarcia umowy kupna-sprzedaży wykupi lub przejmie te prawa. Przed wystawieniem pojazdu sprzedający musi zapewnić, by wszystkie możliwe zobowiązania oraz inne prawa ciążące na pojeździe, które wiążą się z przeniesieniem własności, zostały wykupione najpóźniej w chwili odbioru pojazdu.

W przypadku dostarczenia pojazdu z tablicami rejestracyjnymi, warunkiem jest posiadanie w chwili dostawy ważnego ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. Jeżeli dostawa obejmuje nie zarejestrowany pojazd, to w chwili przekazania nie jest on ubezpieczony.

4.3 Zobowiązania nabywcy

4.3.1 W przypadku otrzymania zarejestrowanego pojazdu nabywca zobowiązuje się go wyrejestrować najpóźniej trzy dni od dnia odbioru.

Jeżeli nabywca złożył na Autorola.pl najwyższą ofertę zgodnie z zasadami licytacji, bądź w inny sposób zaakceptował kupno, to doszło do zawarcia umowy pomiędzy nabywcą a sprzedającym, a co za tym idzie nabywca jest zobowiązany do odbioru pojazdu i zapłaty ustalonej kwoty.

Inne postanowienia dotyczących odpowiedzialności i zobowiązań są wymienione w pozostałych postanowieniach Regulaminu aukcji.

4.4 Kwestie sporne pomiędzy nabywcą a sprzedającym

4.4.1 Jeżeli w odpowiednim terminie została złożona reklamacja i stwierdzono nie wywiązanie się z warunków z winy drugiej strony umowy, to podejmowane będą środki związane z odstąpieniem lub roszczeniami odszkodowawczymi, na zasadach ogólnych, zgodnie z prawem polskim.

W przypadku wniesienia przez nabywcę lub sprzedającego skargi przeciwko drugiej stronie umowy koszty transportu ustala się na stałą kwotę.
Jeżeli zgodnie z ustaleniem obu stron umowy pojazd transportowano kilkakrotnie, opłata jest pobierana za każdy transport.

W kwestiach spornych pomiędzy nabywcą a sprzedającym, których nie można rozwiązać bezpośrednio za porozumieniem stron, wzywa się strony do wystąpienia na drogę prawną.

W przypadku sporu pomiędzy nabywcą a sprzedającym, należy niezwłocznie wysłać kopię umowy wraz z opisem sporu do Autorola Sp. z o.o. Służy to celom statystycznym oraz rejestracyjnym i nie powoduje, że Autorola Sp. z o.o. w jakikolwiek sposób staje się stroną sporu.

Powstanie sporów pomiędzy stronami umowy kupna – sprzedaży nie ma wpływu na obowiązek zapłaty stosownej opłaty na rzecz Autorola sp. z o.o.

5 Rejestracja, blokada, odwołanie i wypowiedzenie

5.1 Rejestracja, blokada, odwołanie i wypowiedzenie

5.1.1 Nie ma wymogu rejestracji w Autorola sp. z o.o., natomiast rejestracja jest konieczna aby móc korzystać ze wszystkich usług Autorola sp. z o.o. Rejestracja jest bezpłatna. Polega ona na otwarciu konta użytkownika oraz złożeniu deklaracji o zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.

Z chwilą zarejestrowania zostaje zawarta między Autorola sp. z o.o. a użytkownikiem umowa o korzystanie z platformy aukcyjnej pojazdów Autorola.pl, na zasadach określonych w Regulaminie.

Dane, których wymaga spółka Autorola sp. z o.o. przy rejestracji muszą być kompletne i prawidłowe. Jeżeli po rejestracji użytkownik zmienia dane, zobowiązany jest on do niezwłocznego poinformowania o zmianach Autorola sp. z o.o..

Podczas rejestracji użytkownik wybiera nazwę użytkownika i hasło. Nazwa użytkownika nie może istnieć w adresie e-mail lub adresie strony internetowej, nie może naruszać praw osób trzecich, zwłaszcza praw do nazwy lub marki. Hasło należy trzymać w tajemnicy. Użytkownik odpowiada za niezgodne z prawem korzystanie nazwy użytkownika oraz hasła. Konta użytkownika nie można przenosić.

Autorola sp. z o.o. może w każdej chwili zablokować konto użytkownika. Po zablokowaniu konta dany użytkownik nie może już korzystać ze stron internetowych spółki Autorola sp. z o.o., ani bez wyraźnej zgody Autorola Sp. z o.o. ponownie się zarejestrować.

Użytkownik może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z platformy Autorola.pl. Do wypowiedzenia wystarczy pisemne powiadomienie lub e-mail na adres: info@autorola.pl

Autorola sp. z o.o. może w każdej chwili wypowiedzieć umowę o korzystanie z platformy Autorola.pl, bez zachowania terminów, ze skutkiem natychmiastowym.

6 Opłaty za zamieszczanie oferty, opłaty dodatkowe i prowizje

6.1 Opłaty za zamieszczanie oferty, opłaty dodatkowe i prowizje

6.1.1 Rejestracja użytkownika na stronie Autorola.pl jest bezpłatna.

Wysokość poszczególnych opłat opiera się na aktualnym cenniku, z którym można się zapoznać na stronie Cennik.

Poszczególne opłaty należy uiścić niezwłocznie po otrzymaniu faktury, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej wystawienia. Można je regulować przelewem lub za pomocą upoważnienia do poboru środków.

W przypadku nieudanego poboru wierzytelności użytkownik ma obowiązek zwrócić powstałe z tego tytułu koszty dodatkowe, o ile odpowiada za niepomyślną transakcję.

Autorola sp. z o.o. będzie wysyłać użytkownikowi faktury za pośrednictwem poczty lub e-mailem na jego adres e-mail. Brak zapłaty faktury w terminie 14 dni od dnia jej wystawienie spowoduje naliczanie odsetek ustawowych. Kwota na fakturze zawiera obowiązujący w dniu wystawienia faktury podatek VAT, który to jest wykazany na fakturze.

Prowizja do zapłacenia przez licytującego zostanie zaksięgowana na jego koncie, jeżeli druga strona umowy nie spełni prawidłowo warunków umowy zawartej za pośrednictwem strony internetowej spółki Autorola sp. z o.o.. Wnioskowanie o notę uznaniową musi odbywać się z zachowaniem stosownej procedury. Potrącenie wierzytelności na podstawie nie wystawionych jeszcze not uznaniowych z wymagalnymi oraz/lub przyszłymi wierzytelnościami jest dopuszczalne tylko wówczas, gdy roszczenia te są bezsporne lub istnieje prawomocny tytuł ku temu.

6.1.2 W przypadku rezygnacji nabywcy z zakupionego pojazdu, braku jakiegokolwiek kontaktu z nabywcą po upływie terminu płatności (mail, telefon, SMS) faktury lub braku otrzymania płatności w wymaganym terminie umieszczonym na fakturze Autorola.pl naliczy opłatę karną w wysokości 2000 PLN netto + VAT.

7 Artykuły zabronione

7.1 Artykuły zabronione

7.1.1 Zabrania się oferowania pojazdów, jeżeli oferta, sprzedaż lub zakup tych pojazdów narusza przepisy prawa (np. ustawę z dnia 21 maja 1999 r. o broni i amunicji – Dz.U. z 2004 nr 52 poz. 525 z późn. zm.) lub dobre obyczaje.

W szczególności nie wolno opisywać, ani oferować pojazdów, których reklamowanie, oferowanie lub sprzedaż narusza prawa autorskie i prawa o ochronie usług, prawa chroniące działalność zarobkową oraz inne prawa (np. prawo do ochrony własnego wizerunku, nazwy i osobowości).


8 Ogólne zasady podstawowe

8.1 Ogólne zasady podstawowe

8.1.1 Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania obowiązujących przepisów podczas jakiegokolwiek korzystania ze strony internetowej Autorola sp. z o.o. oraz z jej usług.

W przypadku zawarcia na platformie handlowej umowy pomiędzy użytkownikami spółka Autorola sp. z o.o. przekazuje im dane wymagane do wzajemnego kontaktu.

Jeżeli użytkownicy są przedsiębiorcami, to w stosunku do umów zawartych przez tych użytkowników na platformie Autorola sp. z o.o. obowiązuje wyłącznie prawo polskie.

Wszystkim użytkownikom zabrania się uprawiania komercyjnej reklamy z wykorzystaniem otrzymanych adresów, danych kontaktowych oraz adresów e-mail.

9 Zwolnienie

9.1 Zwolnienie

9.1.1 Użytkownik zwalnia spółkę Autorola sp. z o.o. z wszelkich roszczeń wnoszonych wobec niej przez innych użytkowników lub inne osoby trzecie z powodu naruszenia ich praw przez zamieszczone przez użytkownika strony internetowej oferty i treści, bądź z powodu innego wykorzystania przez niego strony internetowej spółki Autorola sp. z o.o..
Użytkownik przejmując na siebie wszelką odpowiedzialność, zobowiązuje się w szczególności do poniesienia kosztów powstałe na skutek konieczności obrony prawnej spółki Autorola sp. z o.o., włącznie z wszelkimi kosztami sądowymi i kosztami pomocy prawnej. Zasady te nie obowiązują, jeżeli użytkownik nie jest winny naruszenia prawa.

10 Integralność systemu

10.1 Integralność systemu

10.1.1 Użytkownik nie ma prawa korzystać z mechanizmów, oprogramowania lub innych procesów w połączeniu z użytkowaniem strony internetowej spółki Autorola sp. z o.o., ponieważ mogą one zakłócić działanie strony. Użytkownikowi nie wolno podejmować środków, które mogłyby skutkować niedopuszczalnym lub nadmiernym obciążeniem infrastruktury.

Treści zawartych na stronie internetowej spółki Autorola sp. z o.o. nie wolno bez zgody prawnego właściciela kopiować, rozpowszechniać, ani w jakikolwiek sposób wykorzystywać lub powielać. Dotyczy to również kopiowania w technologiach wyszukiwarek Robot/Crawler“ albo przez inne mechanizmy automatyczne.

Układ stron internetowych spółki Autorola sp. z o.o. oraz niniejszy Regulamin wolno powielać oraz/lub wykorzystywać na innych stronach wyłącznie za zgodą spółki Autorola Sp. z o.o., wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

11 Zgoda na przetwarzanie danych

11.1 Zgoda na przetwarzanie danych

11.1.1 Poprzez akceptację niniejszego regulaminu, użytkownik wyraża zgodę na zapisanie na serwerach spółki Autorola sp. z o.o. danych osobowych, których wymagano w ramach procedury rejestracyjnej, podczas przygotowania i realizacji umowy zawartej na stronach internetowych Autorola.pl w ramach systemu opiniowania, w ustawieniach osobistych oraz innych schowkach. Ponadto użytkownik akceptuje i zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie tych danych przez spółkę Autorola sp. z o.o. w celu uzasadnienia, realizacji i dokonania formalności związanych z umową użytkownika.

Poprzez akceptację niniejszego regulaminu, użytkownik wyraża zgodę, aby po upływie czasu składania ofert Autorola sp. z o.o. – po uprzednim uzyskaniu wyraźnej zgody – przekazała dane użytkownika, adres dostawy i konto bankowe drugiej stronie umowy w celu dokonania formalności związanych z umową. Jeżeli jako użytkownik biorę udział w licytacji, ustęp ten obowiązuje tylko wówczas, gdy złożona przeze mnie oferta jest najwyższa lub na mocy innych ustaleń jestem stroną umowy.

Poprzez akceptację niniejszego regulaminu, użytkownik wyraża zgodę, aby spółka Autorola sp. z o.o. przetwarzała dane osobowe użytkownika w celu ochrony interesów w zakresie wyjaśnienia nieprawidłowości w korzystaniu z platformy handlowej on-line oraz celem dochodzenia prawa po wygaśnięciu stosunku użytkowania, wykorzystywała je i przekazywała organom ścigania oraz osobom trzecim, których prawa zostały naruszone, jeżeli istnieją wyraźne, wymagające udokumentowania przesłanki świadczące o takim naruszeniu.

Powyższe oświadczenia dotyczące danych osobowych, mogę zostać w każdej chwili odwołane, ze skutkiem na przyszłość, przez wysłanie e-maila na adres info@autorola.pl.

Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że spółka Autorola sp. z o.o. stosuje pliki GIF z tłem transparentnym lub rastrowym do obsługi reklamy online. Pliki GIF udostępnia nasz partner DoubleClick, który zarządza ogłoszeniami. Za pomocą tych plików DoubleClick może rozpoznać jednoznaczny plik cookie w Twojej przeglądarce internetowej, które nam z kolei pozwalają dowiedzieć się, jakie ogłoszenia reklamowe użytkownicy umieszczają na naszej stronie internetowej. Cookie zostało umieszczone w odpowiednim katalogu przez nas lub inną osobę zajmującą się działalnością reklamową, która współpracuje z DoubleClick. Informacje sporządzone przy użyciu cookie lub technologii Spotlight oraz wspólnie wykorzystywane są anonimowe i nie można za ich pomocą zidentyfikować konkretnej osoby. Nie zawierają ani Twojego nazwiska, ani adresu, numeru telefonu czy adresu e-mail. Bliższe informacje na temat DoubleClick oraz sposobu konfiguracji tych technologii można uzyskać pod adresem http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy.
 
   
 

Czy potrzebujesz pomocy?

Bezpłatne wsparcie telefoniczne w dni robocze w godzinach pracy 9.00-17.00

Telefon: +48 (22) 300 81 81
Telefax: +48 (22) 300 82 82

lub e-mail